Περί Αγγέλων : Τι είναι;  Πόσοι;  Έχουν εμφάνιση;

Ετυμολογικά η λέξη « άγγελος » προέρχεται στην πραγματικότητα από τα ελληνικά Άγγελος λέξη, που σημαίνει «αγγελιοφόρος».

Η αντιστοιχία εβραϊκή λέξη  מַלְאָךְ ז ]mal’ak έχει την ίδια έννοια.‏

Μερικές φορές, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια για τον άνθρωπο:

Απλοί άνθρωποι που μεταφέρουν τα μηνύματα :  ” Και ήλθεν μηνυτής πρός τον Ιώβ και είπεν,οι βόες ηροτρίαζον και οι όνοι έβοσκον πλησίον αυτών”( Ιώβ 1:14)

IΏΒ

“Αφού δε ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου,ήρχισεν να λέγει ...(Λουκ. 7:24 )

Μηνύματα μεταφέρονται δια μέσου των προφητών:“Και θέλει πίπτει χάλαζα κατασυντρίβουσατο δάσος,και η πόλις με όλεθρον θέλει ανατραπή” ( Ησαΐας 42:19 )

Συνήθως όμως περιγράφεται το σύνολο των πνευμάτων τα οποία ο Θεός δημιούργησε. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι άγγελοι αναφέρονται τουλάχιστον 108 φορές στην Παλαιά Διαθήκη και 165 φορές στην Καινή Διαθήκη. Ως εκ τούτου, υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων πληροφοριών στην Αγία Γραφή για να μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε μια βάση για τη γνώση μας για αγγελικά όντα.

Περί Αγγέλων : Τι είναι;  Πόσοι;  Έχουν εμφάνιση;

Ο Δρ Πολ Eymann στο σύγγραμμα του περί προέλευσης των αγγέλων, μιλάει για τη δημιουργία τους . Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι δεν υπήρχαν από καταβολής κόσμου .“Σύ είσαι αυτός Κύριος μόνος. Συ εποίησας τον ουρανόν,τους ουρανούς των ουρανών,και πάσαν την στρατιάν αυτών,την γην τα πάντα επ’αυτής,τας θαλάσσας,και πάντα τα εν αυταίς,και συ ζωοποιείς πάντα.Και σε προσκυνούσιν αι στρατιαί των ουρανών “( Νεεμίας 9: 6)

Pillars-of-Creation-located-in-the-Eagle-Nebula-011

και ο Ψαλμός (148: 2,5)“2 αἰνεῖτε αυτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς. 4 αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν”

H δμιουργία Αγγέλου

Ακόμα ο Απ. Παύλος στην επιστολή του πρός Κολλοσσαείς (1: 16-17) εξηγεί: ” Επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί γης. Τα ορατά και τα αόρατα,είτε θρόνοι,είτε αρχαί, είτε εξουσίαι,είτε κυριότητες,δια αυτού και δια αυτόν εκτίσθησαν

Δεν είναι σίγουρη η ώρα της δημιουργίας τους και δεν μπορεί να καθοριστεί. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό συνέβη σε σχέση με τη δημιουργία του ουρανού στην Γένεση 1: 1 ΄“Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ” Μπορεί  ο Θεός να δημιούργησε τους αγγέλους αμέσως μετά την δημιουργία των Ουρανών. Πριν Αυτός δημιουργήσει τη Γη σύμφωνα με Ιώβ 38: 7 , «ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνή μεγάλη πάντες ἄγγελοί μου.»Δηλαδή Όταν εδημιουργήθησαν τα άστρα, οι άγγελοι μου με εδοξολόγησαν με μεγάλην φωνήν.

“Πόσοι άγγελοι υπάρχουν;”

Ενώ οι Γραφές δεν παρέχουν σαφή στοιχεία, μας λένε ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι πολύ μεγάλoς “ποταμός πυρός εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν.”( Δανιήλ 7:10 )

pyrinow potam;os

Δηλαδή:“Πύρινος ποταμός έτρεχεν έμπροσθέν του. Χιλιαι χιλιάδες αγγέλων τον υπηρετούσαν και μύριαι μυριάδες αγγέλων ίσταντο πλησίον του. Κριτήριον εστήθη και τα βιβλία ηνοίχθησαν.” ( Δανιήλ 7:10 ) και στο Κατά Ματθαίο (26:53) συναντάμε: ” ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων;” που σημαίνει:” νομίζεις ότι δεν μπορώ εγώ αυτήν την στιγμήν να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να παρατάξη ολογυρά μου περισσοτέρας από δώδεκα λεγεώνας αγγέλων;”

Φαίνεται ότι όλοι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν τον ίδιο και τον αυτό χρόνο. Δεν υπάρχει αναφορά για νέους Αγγέλους που προστίθενται στον αριθμό. Οι άγγελοι δεν υπόκεινται σε θάνατο ή σε οποιαδήποτε μορφή της εξαφάνισης. Ως εκ τούτου, δεν μειώνονται σε αριθμό. Φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τόσες πνευματικές οντότητες σε αντιστοιχία με την ύπαρξη όλων των ανθρώπινων όντων επάνω στη Γη καθ όλη την διάρκεια της Ιστορίας τους .

 Οι άγγελοι έχουν σώματα;

Οι άγγελοι είναι ουσιαστικά  πνεύματα :”καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει· ὁ ποιών τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα·” (Εβρ. 1,7)                  Και κάμνουν διάκρισιν μεταξύ των αγγέλων και του Υιού του Θεού λέγει χαρακτηριστικώς δια μεν τους αγγέλους: “ο Θεός είναι αυτός που κάμνει τους αγγέλους του νοεράς και αΰλους υπάρξεις, ταχείς και λεπτούς σαν τους ανέμους, και αυτούς που τον υπηρετούν αΰλους με δραστικήν ενέργειαν και φωτεινήν λαμπρότητα σαν την φλόγαν του πυρός”.(Εβρ. 1,7)

Και ακόμα στην ίδια επιστολή στον στίχο 14:”οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;” (Εβρ. 1,14)

“Όλοι οι άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία αποστέλλονται από τον Θεόν, δια να εξυπηρετούν αυτούς, που μέλλουν να κληρονομήσουν την σωτηρίαν.”(Εβρ. 1,14)

Ο Ιησούς δήλωσε: ” ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς εγώ εἰμι. Ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεύμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.”  (Λουκ. 24,39)

Η Αγία Γραφή σε σχέση με τους αγγέλους

Η Αγία Γραφή, ωστόσο, μπορεί να καταστήσει σαφές ότι οι άγγελοι μπορεί να είναι μόνο σε ένα μέρος σε μια στιγμή. Πρέπει να έχουν κάποια τοπική παρουσία. Οι άγγελοι μπορούν να πάρουν την εμφάνιση των ανδρών, όταν δοθεί αφορμή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν κάποιοι κατά λάθος να φιλοξενήσουν αγγέλους;

“διά ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους.” ( Εβραίους 13: 2 ) Μη λησμονείτε ποτέ να ασκήτε την φιλοξενίαν. Διότι χάρις εις την φιλόξενον διάθεσίν των μερικοί, όπως ο Αβραάμ και ο Λωτ, αξιώθηκαν, χωρίς να το καταλάβουν, να φιλοξενήσουν αγγέλους.

Από την άλλη πλευρά, η εμφάνισή τους είναι μερικές φορές σε ένα απίστευτα εκτυφλωτικό λευκό χρώμα:

“ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών.”  (Ματθ. 28,3 )

“Ητο δε η εξωτερική του εμφάνισις σαν αστραπή και το ένδυμά του ολόλευκο σαν το χιόνι. “(Ματθ. 28,3 )

 

Μπορούμε να δούμε Αγγέλους;

Δεδομένου ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα και όχι φυσικά όντα, δεν πρέπει να είναι ορατό σε όλους: “ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·” (Κολ. 1,16)

“Διότι δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και εις την γην, τα ορατά και τα αόρατα· είτε τα αόρατα αυτά είναι οι Θρόνοι είτε είναι αι Κυριότητες είτε είναι αι Εξουσίαι, όλα εν γένει τα τάγματα των αγγέλων δι’ αυτού και εις δόξαν αυτού έχουν κτισθή.” (Κολ. 1,16)

Ακόμα χαρακτηριστικό είναι το 6ο κεφάλαιο των  Βασιλέων της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ο Ἑλισαιὲ προσεύχεται αλλά ο νεαρός υπηρέτης του δεν μπορεί να δει τίποτα.

Άς το διαβάσουμε: Δ Βασ. 6,15 “καὶ ὤρθρισεν ὁ λειτουργὸς Ἑλισαιὲ ἀναστῆναι καὶ ἐξῆλθε, καὶ ἰδοὺ δύναμις κυκλοῦσα τὴν πόλιν καὶ ἵππος καὶ ἅρμα, καὶ εἶπε τὸ παιδάριον πρὸς αὐτόν· ὦ κύριε, πῶς ποιήσομενΔ Βασ. 6,16  καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ· μὴ φοβοῦ, ὅτι πλείους οἱ μεθ᾿ ἡμῶν ὑπὲρ τοὺς μετ᾿ αὐτῶν.  Δ Βασ. 6,17 καὶ προσηύξατο Ἑλισαιὲ καὶ εἶπε· Κύριε, διάνοιξαν δὴ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ παιδαρίου καὶ ἰδέτω· καὶ διήνοιξε Κύριος τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε. καὶ ἰδοὺ τὸ ὄρος πλῆρες ἵππων, καὶ ἅρμα πυρὸς περικύκλῳ Ἑλισαιέ.

Ta πύρινα άρματα του Ελισαίου

Δ Βασ. 6,15  Ο υπηρέτης του Ελισαίου εσηκώθη πρωί και εβγήκεν έξω από το σπίτι. Αίφνης είδε γύρω από την πόλιν στρατιωτικήν δύναμιν πεζικού, πολεμικά άρματα και ιππικό, να την έχουν περικυκλώσει και είπεν ο υπηρέτης προς τον Ελισαίο· “ω κύριε ! Τι θα κάμωμεν;Δ Βασ. 6,16 Ο Ελισαίος του απήντησε· μη φοβήσαι, διότι περισσότεροι είναι εκείνοι, που ευρίσκονται μαζή μας, παρά εκείνοι οι οποίοι είναι μαζή με αυτούςΔ Βασ. 6,17   Ο Ελισαίος προσηυχήθη προς τον Θεόν και είπε· “Κυριε, άνοιξε, σε παρακαλώ, τα μάτια αυτού του παιδαρίου, δια να ίδη”. Ο Κυριος πράγματι ήνοιξε τα μάτια εκείνου και είδε· και ιδού ότι το όρος ήτο γεμάτον από ιππικόν και άρματα πύρινα γύρω από τον Ελισαίον.  

Όταν εμφανίζονται οι άγγελοι, που εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή των ανδρών. Στη (Γένεση 18) αναφέρετε η φιλοξενία του Αβραάμ που καλωσόρισε τρεις αγγελικούς επισκέπτες που εμφανίστηκαν με την πρώτη σαν τίποτα περισσότερο από απλοί ταξιδιώτες. Στο επόμενο κεφάλαιο, δύο άγγελοι πήγαν να τα Σόδομα όπου είχαν υποτίθεται ότι είναι απλά ένα ζευγάρι επισκεπτών.

h φιλοξενία του Αβρ΄΄αμ

Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν. (Γεν. 19,1)

LΩΤ

Κατά δε την εσπέραν έφθασαν οι δύο άγγελοι εις τα Σοδομία. Ο Λωτ εκάθητο κοντά εις την πύλην των Σοδόμων. Όταν είδε τους ξένους, ηγέρθη, επροχώρησεν εις συνάντησίν των, τους επροσκύνησε μέχρις εδάφους (Γεν. 19,1)

Με  πιθανή εξαίρεση το απόσπασμα του Ζαχαρία  (5:9), άγγελοι εμφανίζονται πάντα οι άντρες παρά γυναίκες

Ζαχαρίας  (5:9) “καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος· καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς καὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ.”

6ec15dd60a5de028c792c08395d73b88

Ζαχαρίας  (5:9)  “ Εσήκωσα τα μάτια μου και είδον και ιδού ήρχοντο δύο γυναίκες. Ανεμος εφυσούσε εις τας πτέρυγάς των. Αυταί δε είχαν σαν πολυχρώμους πτέρυγας έποπος (τσαλαπετεινού). Εσήκωσαν λοιπόν το δοχείον και το εκρατούσαν αναμέσον της γης και του ουρανού.”

Στο κατά Μάρκο ευαγγέλιο κεφ. 16: 5 μερικές φορές ένας άγγελος εμφανίζεται να είναι ένας άνθρωπος με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά.

“καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.”

o ;aggelow thw anastasws

”  Και αφού εισήλθαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό να κάθεται στα δεξιά ντυμένο με στολή λευκή και έμειναν έκθαμβες”.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Δανιήλ στο τρίτο του όραμα.

 Δαν. 10,5  καὶ ᾖρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδίν, καὶ ἡ ὀσφὺς αὐτοῦ περιεζωσμένη ἐν χρυσίῳ Ὠφάζ, Δαν. 10,6 καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσίς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ τὰ σκέλη ὡς ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος καὶ ἡ φωνὴ τῶν λόγων αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄχλου.

 Δαν. 10,5  Εσήκωσα τα μάτια μου και ιδού, είδον ένα άνδρα, ο οποίος εφορούσε λίνον ένδυμα και είχε ζωσμένην την μέσην αυτού με ζώνην κοσμημένην με χρυσίον Ωφάζ. Δαν. 10,6   Το σώμα του εφαίνετο ωσάν τον πολύτιμον λίθον θαρσίς, το δε πρόσωπόν του είχε την λάμψιν της αστραπής. Τα μάτια του έλαμπαν ωσάν λαμπάδες πυρός, οι βραχίονες του και τα σκέλη του ωσάν στίλβων χαλκός και ο ήχος των λόγων του ήτο ωσάν τον ήχον πολυαρίθμων ανθρώπων.

great

map

Όπως θα καταλάβατε το τρίτο όραμα του Δανιήλ αφορούσε τον Μ.Αλέξανδρο

 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης

Το βιβλίο της Αποκάλυψης περιγράφει κάποια εξαιρετικά ασυνήθιστο όντα που μπορεί να είναι μια ειδική κατηγορία από αγγέλους. Αποκάλυψη 4: 6-8 .

6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετωμένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ’ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.        

2bd4b0876b53e369a08e065610e61663

6  Και μπροστά από τον θρόνο ήταν μια γυάλινη θάλασσα, όμοια με κρύσταλλο· και στο μέσον του θρόνου και ολόγυρα από τον θρόνο ήσαν τέσσερα ζώα γεμάτα με μάτια, από μπροστά κι από πίσω.7  Και το πρώτο ζώο ήταν όμοιο με λιοντάρι, και το δεύτερο ζώο ήταν όμοιο με μοσχάρι, και το τρίτο ζώο είχε πρόσωπο σαν άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ήταν όμοιο με αετό που πετούσε.8  Και τα τέσσερα ζώα είχαν ολόγυρα, κάθε ένα ξεχωριστά, από έξι φτερούγες, κι από μέσα ήσαν γεμάτα με μάτια· και δεν σταματούν ημέρα και νύχτα να λένε: «Άγιος, άγιος, άγιος, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας», ο ἦν και ο Ων και ο Ερχόμενος.

 

 

Οι Βιβλικοί Άγγελοι κατά την Αγία Γραφή ποτέ δεν εμφανίστηκαν σαν χαριτωμένα, παχουλά βρέφη! Είναι πάντα ενήλικες. Όταν οι άνθρωποι στη Βίβλο είδαν έναν άγγελο, η άμεση τους αντίδραση ήταν να πέσουν στο έδαφος από φόβο και δέος, όχι να τους πλησιάσουν και να γαργαλήσουν ένα αξιολάτρευτο μωράκι.

 

 Οι άγγελοι έχουν φτερά;

oi ;aggeloi ;exoyn fter;a

Ως εξαπτέρυγα χαρακτηρίζονται τα Σεραφὶμ. Μερικά αποσπάσματα της Βίβλου κάνουν λόγο για αγγέλους με φτερά ( Ησαΐας 6: 2,6 )

Ησ. 6,2              καὶ Σεραφὶμ εἱστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶ κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον, ταῖς δὲ δυσὶ κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο.

Ησ. 6,2                Γύρω από τον ένδοξον αυτόν θρόνον ίσταντο τα Σεραφίμ εξ πτέρυγες είχε το καθένα από αυτά· με τας δύο πτέρυγας εσκέπαζαν τελείως το πρόσωπον των, με τας δύο άλλας εσκέπαζον τους πόδας των και με τας δύο άλλας επετούσαν.

Άλλοι στίχοι μιλούν για τους αγγέλους που φέρουν, και υποθέτουμε ότι τα φτερά θα ήταν χρήσιμο για τη συγκεκριμένη πτήση

Δαν. 9,21           καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ προσευχῇ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Γαβριήλ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῇ, πετόμενος καὶ ἥψατό μου ὡσεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς.

Δαν. 9,21                  ενώ, λοιπόν, εγώ ακόμη δια της προσευχής ωμιλούσα προς τον Κυριον, ιδού, ένας ανήρ, ο Γαβριήλ, τον οποίον είχον ίδει και στο προηγούμενον όραμα, πετώντας ήλθε κοντά μου κατά την ώραν της εσπερινής θυσίας,

Ωστόσο, υποψιάζομαι ότι οι άγγελοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώνται από τα φτερά

Οι περισσότερες αναφορές στους αγγέλους στην Αγία Γραφή δεν λένε τίποτα για τα φτερά, και σε κεφάλαια όπως της Γένεσης 18-19.

Οι Άγγελοι πως είναι σε σύγκριση με τα ανθρώπινα όντα;

Οι άγγελοι σε σύγκριση με τα ανθρώπινα όντα ποτέ δεν πεθαίνουν ( Λουκά 20:36 ).

36 οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται· ἰσάγγελοι γάρ εἰσι καὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ, τῆς Αναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 36 Γιατί ούτε να πεθάνουν πια δεν μπορούν, επειδή είναι ίσοι με τους αγγέλους και είναι γιοι του Θεού, αφού είναι γιοι της ανάστασης.

Οι άγγελοι επίσης είναι  ισχυρότεροι από τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι παντοδύναμοι Ψαλμός 102: 20 

Ψαλμός 102,20  ευλογείτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ.

Ψαλ. 102,20            Δοξολογείτε, λοιπόν, τον Κυριον όλοι οι άγγελοι αυτού, σεις οι οποίοι είσθε ισχυροί, ώστε να πράττετε το θέλημά του, πρόθυμοι να ακούετε και να εκτελήτε την διαταγήν των λόγων του.

Αυτοί είναι σοφότεροι από ότι ο άνθρωπος στη γνώση, αλλά δεν είναι παντογνώστες.

Β Βασ. 14,20      ἕνεκεν τοῦ περιελθεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ ῥήματος τούτου ἐποίησεν ὁ δοῦλός σου Ἰωὰβ τὸν λόγον τοῦτον, καὶ ὁ κύριός μου σοφὸς καθὼς σοφία ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ τοῦ γνῶναι πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ.

Β Βασ. 14,20            Δια να δώση άλλην τροπή στο θλιβερόν τούτο ζήτημα, εχρησιμοποίησεν ο δούλος σου ο Ιωάβ τον τρόπον αυτόν. Συ όμως, ο κύριός μου, είσαι σοφός. Η σοφία σου είναι σαν του αγγέλου του Θεού, ώστε να γνωρίζης όλα όσα συμβαίνουν εις την γην”.

Επίσης ο ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει χαρακτηριστικά 36 Περί δὲ τῆς ημέρας εκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος. 36 «Όσον αφορά όμως εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν τις ξέρει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών ούτε ο Υιός παρά ο Πατέρας μόνος. 

Είναι πιο ευγενικοί από τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι πανταχού παρόντες.

Δαν. 10,13         καὶ ὁ ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἱστήκει ἐξ ἐναντίας μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθε βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν κατέλιπον ἐκεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλείας Περσῶν, Δαν. 10,13 Ο άγγελος, ο άρχων, κατ’ εντολήν του Θεού, του βασιλείου των Περσών, είχε σταθή απέναντί μου και επί είκοσι και μίαν ημέραν με ημπόδιζε. Και ιδού, ο Μιχαήλ ένας από τους πρώτους άρχοντας του ουρανού, ήλθε να με βοηθήση. Αφήκα εγώ αυτόν εκεί να αντιμετωπίση τον άρχοντα του βασιλείου των Περσών,

Δαν. 9,21  καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ προσευχῇ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Γαβριήλ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῇ, πετόμενος καὶ ἥψατό μου ὡσεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς. Δαν. 9,22 καὶ συνέτισέ με καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ καὶ εἶπε· Δανιήλ, νῦν ἐξῆλθον συμβιβάσαι σε σύνεσιν·

η βοήθεια του ΓΑΒΡΙΉΛ ΣΤΟΝ δΑΝΙΗΛ

Δαν. 9,21 ενώ, λοιπόν, εγώ ακόμη δια της προσευχής ωμιλούσα προς τον Κυριον, ιδού, ένας ανήρ, ο Γαβριήλ, τον οποίον είχον ίδει και στο προηγούμενον όραμα, πετώντας ήλθε κοντά μου κατά την ώραν της εσπερινής θυσίας, Δαν. 9,22 μου ωμίλησε και μου εδωσε να εννοήσω μερικά πράγματα, που δεν τα είχα κατανοήσει προηγουμένως. “Δανιήλ, μου είπε, εγώ ήλθα να σε κατατοπίσω και να σου δώσω να εννοήσης.

Είναι όλοι οι Άγγελοι καλοί;

Οι άγγελοι είναι πνεύματα , είναι δονήσεις όπως και η ψυχή του ανθρώπου. Είναι όμως όλοι οι άγγελοι καλοί; Συγνώμη! Δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε τον κάθε άγγελο. Η Βίβλος κατατάσσει κάποιους αγγέλους ως « εκλεκτούς » ( πρός Τιμόθεο 5:21 ),5:21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστού καὶ τῶν ἐκλεκτῶν αγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς, χωρίς προκρίματος μηδὲν ποιών κατά πρόσκλισιν. 5:21 Σε ικετεύω μπροστά στο Θεό και στο Χριστό Ιησού και στους εκλεκτούς αγγέλους να φυλάξεις αυτά χωρίς προκατάληψη, μην κάνοντας τίποτα με μεροληψία.

ή “Αγίους” (“Κατά Ματθαίον 25:31) 31 Όταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ανθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ .

31 «Όταν λοιπόν έρθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει πάνω στο θρόνο της δόξας του.

Τέλος ο ευαγγελιστής Μάρκος στο 8:38 αναφέρει:

38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.

38 Γιατί όποιος ντραπεί εμένα και τους δικούς μου λόγους μέσα σ’ αυτήν τη γενιά τη μοιχαλίδα και αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα αισθανθεί ντροπή γι’ αυτόν, όταν θα έρθει μέσα στη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους άγιους αγγέλους».

Είναι όλοι οι Άγγελοι καλοί;

Όλoi  οι άγγελοι ήταν αρχικά ιερά όντα, απολαμβάνοντας την παρουσία του Θεού ( Κατά Ματθαίον 18:10 )10 ῾Ορᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 10 Κοιτάτε να μην καταφρονήσετε έναν από τους μικρούς αυτούς. Γιατί σας λέω ότι οι άγγελοί τους στους ουρανούς διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.

Μια ομάδα αγγέλων γεμάτη έπαρση, δεν τήρησε τις αρχές της και αποπέμφθηκε από τον Θεό στην Άβυσσο :Αυτοί οι άγγελοι αντιτάχθηκαν στο Θεό υπό την ηγεσία του Σατανά. Ονομάστηκαν δαίμονες εξαιτίας της στάσης τους εναντίον του θεού και της ανθρωπότητας.

 dark elf
ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ