http://herebedragons.weebly.com/verities-6-kindling.html
http://herebedragons.weebly.com/verities-6-kindling.html

Ο Αρχάγγελος Haniel ( Εβραϊκά : הניאל, ) σημαίνει η “Χάρη του Θεού”. είναι ο 37ος Άγγελος της Καμπάλα.Είναι επίσης γνωστός ως Anael, Hanael ή Aniel, είναι ένας άγγελος που κατά την εβραϊκή λαϊκή παράδοση και αγγελολογία, συχνά περιλαμβάνεται στους καταλόγους τους ως ένας εκ των των επτά αρχαγγέλων . Ο Haniel συνδέεται γενικά με τον πλανήτη Αφροδίτη , που είναι επίσης ο αρχάγγελος της Σεφίρα Netzach . Το όνομα Haniel προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τα εβραϊκά hana’ah, “χαρά”, “χαρά” (ιδιότητες που συνδέονται με την Αφροδίτη) + η -Ελ κατάληξη, “ο Θεός”. Haniel είναι ένας από τους αρχαγγέλους κρυπτογραφημένα στην Sigillum Dei Aemeth του Δρ John Dee και Edward Kelly .

Ο Aniel είναι ο Αρχάγγελος που σπάει έναν φαύλο κύκλο και μας βοηθά να κατανοήσουμε τους κύκλους της ζωής. Αυτός μας διδάσκει τη σημασία της εξέλιξης. Ο Φύλακας Άγγελος Aniel μας βοηθά να κατανοήσουμε το νόμο του Κάρμα και τη σημασία του στη ζωή μας. Μας βοηθά να δούμε ποιοι είμαστε σε σχέση με το ότι έχουμε προσελκύσει μέχρι τώρα στην ζωή μας. Μας κάνει να συνειδητοποιούμε πως ότι σπέρνουμε θερίζουμε. Ο Aniel μπορεί να μας γεμίσει με νέες ιδέες. Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει να διώξουμε τις αρνητικές αναμνήσεις. Αυτές οι μνήμες μπορεί να σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, τις εξαρτήσεις ή οποιοδήποτε είδος της συναισθηματικής εξάρτησης. Ο Αρχάγγελος Aniel μας ελευθερώνει από τα αρνητικά συναισθήματα. Και μας βοηθά να πάρουμε καθοριστικές αποφάσεις. Ενθαρρύνει την καινοτομία και μας βοηθά να αναπτύξουμε ανεξάρτητη θέλησή. Ο Aniel μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε νέες αντιλήψεις για το σύμπαν.

 

Σύνοψις: Αρχάγγελος Haniel

 

 Ο 37ος Αρxάγγελος της Καμπάλα

Haniel από 23/9 -28/9 = «Η χάρη του Θεού»

Ο Φύλακας Άγγελος όσων γεννήθηκαν από 23/9 -28/9

Στην Αγία Γραφή σύμφωνα με αυτό το όνομα: Ψαλμός 79:20

“Κύριε ο Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.. “

Λατινική ονομασία: Deus Dominus Virtutum

Σημασία: Η Χάρη του Θεού

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Σεραφείμ

Αρχάγγελος (εβραϊκό): Kamael

 

Ο Ψαλμός 79 προς τον Αρχάγγελο Haniel είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

 

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· μαρτύριον τῷ Ἀσάφ, ψαλμὸς ὑπὲρ τοῦ Ἀσσυρίου.

Ψαλ. 79,2          Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ιωσήφ. Ο καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, ἐμφάνηθι.

Ψαλ. 79,2                 Συ, ο οποίος ως καλός και στοργικός ποιμήν προστατεύεις και καθοδηγείς τον ισραηλιτικόν λαόν, ιδέ και δώσε προσοχήν εις την συμφοράν, που μας ευρήκε. Συ, ο οποίος οδηγείς ως ιδικά σου πρόβατα την φυλήν του Ιωσήφ, κάθησε ως επί θρόνου επάνω εις τα Χερουβίμ, δείξε φανερά την προστασίαν σου.

Ψαλ. 79,3          ἐναντίον Ἐφραὶμ καὶ Βενιαμὶν καὶ Μανασσῆ ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς.

Ψαλ. 79,3                 Εμφανίσου πρόμαχος εμπρός εις τας φυλάς Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασσή, που ταλαιπωρούνται από τας επιδρομάς των Ασσυρίων. Θέσε εις ενέργειαν την ακατανίκητον δύναμίν σου και έλα ταχέως, δια να μας σώσης.

Ψαλ. 79,4          Ό Θεός, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα.

Ψαλ. 79,4                 Κυριε ο Θεός, αποκατάστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας, δείξε ευμενές το πρόσωπόν σου προς ημάς και έτσι ημείς θα σωθώμεν από τον πλήρη όλεθρον.

Ψαλ. 79,5          Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν δούλων σου;

Ψαλ. 79,5                 Κυριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάμεων, έως πότε θα οργίζεσαι εναντίον μας, εναντίον δε και αυτής της προσευχής των δούλων σου;

Ψαλ. 79,6          ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων; καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν μέτρῳ;

Ψαλ. 79,6                 Εως πότε θα μας δίδης αντί άρτου δάκρυα και αντί ύδατος θα μας ποτίζης με πλήρες, κατά την δίκαίαν σου κρίσιν, το δοχείον από τα δάκρυά μας;

Ψαλ. 79,7          ἔθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς.

Ψαλ. 79,7                 Μας κατέστησες δια τας αμαρτίας μας αντικείμενον εμπαιγμών εις τα γειτονικά μας έθνη. Οι δε εχθροί μας μας χλευάζουν και μας περιγελούν.

Ψαλ. 79,8          Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. (διάψαλμα).

Ψαλ. 79,8                 Κυριε και Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάμεων, αποκατάστησέ μας εις την χώραν μας ελευθέρους και ασφαλείς. Γυρισε και δείξε ιλαρόν γεμάτο καλωσύνην το πρόσωπόν σου προς ημάς και ημείς θα σωθώμεν από τον εξαφανισμόν.

Ψαλ. 79,9          ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῇρας, ἐξέβαλες ἔθνη καὶ κατεφύτευσας αὐτήν·

Ψαλ. 79,9                 Τον λαόν του Ισραήλ, ωσάν πολύκαρπον ευλογημένην άμπελόν σου, μετέφερες από την Αίγυπτον εις την Παλαιστίνην. Εδιωξες από εκεί τα ειδωλολατρικά έθνη και την εφύτευσες και την ερρίζωσες εις αυτήν.

Ψαλ. 79,10         ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ κατεφύτευσας τὰς ρίζας αὐτῆς, καὶ ἐπλήρωσε τὴν γῆν.

Ψαλ. 79,10               Ηνοιξες ενώπιόν της την οδόν από Αιγύπτου μέχρι Παλαιστίνης, την εφύτευσες με βαθειές ρίζες και εγέμισεν όλην την Παλαιστίνην.

Ψαλ. 79,11         ἐκάλυψεν ὄρη ἡ σκιά αὐτῆς καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ Θεού·

Ψαλ. 79,11                Η σκια της αμπέλου αυτής εκάλυψε τα όρη της χώρας και αι διακλαδώσεις της εσκέπασαν τας θεοφυτεύτους κέδρους του Λιβάνου.

Ψαλ. 79,12         ἐξέτεινε τὰ κλήματα αὐτῆς ἕως θαλάσσης καὶ ἕως ποταμῶν τὰς παραφυάδας αὐτῆς.

Ψαλ. 79,12               Ηυδόκησας και εξηπλώθησαν προς δυσμάς τα κλήματά της, μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης και προς ανατολάς οι κλάδοι της μέχρι του Ευφράτου και των παραποτάμων του.

Ψαλ. 79,13         ἱνατί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν οδόν;

Ψαλ. 79,13               Διατί τώρα εκρήμνισες τον ολόγυρα φράκτην της, την προστασίαν σου, ώστε όλοι οι διερχόμενοι από την οδόν διαβάται να τρυγούν τους καρπούς της;

Ψαλ. 79,14         ἐλυμήνατο αὐτὴν ὗς ἐκ δρυμοῦ, καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν.

Ψαλ. 79,14               Φοβερός αγριόχοιρος, ο Ασσύριος, επέδραμεν από αβάτους δρυμούς και την κατέστρεψεν. Άγριος μονιός, περισσότερον φοβερός αγριόχοιρος, που ζη μόνος του, κατέφαγε ν αυτήν.

Ψαλ. 79,15         Ό Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δη, καὶ ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην

Ψαλ. 79,15               Ω Θεέ των ουρανίων και επιγείων δυνάμεων, στρέψε και πάλιν ιλαρόν το πρόσωπόν σου προς αυτήν. Ρίξε ένα βλέμμα καλωσύνης και στοργής από τον ουράνιόν σου θρόνον και ίδε και επίσκεψαι την άμπελον αυτήν.

Ψαλ. 79,16         καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ.

Ψαλ. 79,16               Επανάφερέ την εις την προτέραν θαλερότητα, την ασφάλειαν και την καρποφορίαν, αυτήν, την οποίαν εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψε με ευμένειαν και στοργήν στον άνθρωπον εκείνον, στον οποίον συ έδωσες την ισχύν να άρχη επί του έθνους σου προς δόξαν του Ονόματός σου.

Ψαλ. 79,17         ἐμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη· ἀπὸ ἐπιτιμήσεως τοῦ προσώπου σου ἀπολοῦνται.

Ψαλ. 79,17               Η χώρα μας έχει κατακαή, έχει ανασκαφη. Οι Ισραηλίται κινδυνεύουν να χαθούν από τους ελέγχους και τας τιμωρίας του οργισμένου προσώπου σου.

Ψαλ. 79,18         γενηθήτω ἡ χείρ σου ἐπ᾿ ἄνδρα δεξιᾶς σου καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου, ὃν ἐκραταίωσας σε αυτῷ·

Ψαλ. 79,18               Ας έλθη προστατευτική η παντοδύναμος χείρ σου στον άνδρα εκείνον, τον οποίον συ θα τιμήσης και θα θέσης αυτόν εκ δεξιών σου, και στον υιόν ανθρώπου τον οποίον ανέδειξες συ κραταιόν προς δόξαν του Ονόματός σου.

Ψαλ. 79,19         καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεσόμεθα.

Ψαλ. 79,19               Υποσχόμεθα δε όλοι, ότι δεν θα απομακρυνθώμεν πλέον από σέ. Συ δε θα μας αναζωογονήσης και ημείς θα επικαλούμεθα το όνομά σου.

Ψαλ. 79,20         Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα.

Ψαλ. 79,20              Ω Κυριε και Θεέ των εν ουρανοίς και επί γης δυνάμεων, αποκατάστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας, δείξε ιλαρόν το πρόσωπόν σου εις ημάς και ημείς θα διαφύγωμεν την τελείαν καταστροφήν.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα:

  Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, = Ω Κυριε και Θεέ (των εν ουρανοίς και επί γής) δυνάμεων, 

ἐπίστρεψον ἡμᾶς, = αποκατάστησέ μας (ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας,)

 καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου, =  και δείξε το ιλαρόν το πρόσωπόν σου εις ημάς,

 καὶ σωθησόμεθα. =  και ημείς θα διαφύγωμεν την τελείαν καταστροφήν.

Σε κάθε στίχο προσπαθείτε να καταλάβετε το πλήρες νόημα διαφορετικά δεν έχει αξία!

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

Ω Κυριε και Θεέ των δυνάμεων , οδήγησε μας (ελευθέρους και ασφαλείς εις την χώραν μας),και δείξε το ευχάριστο πρόσωπόν σου σε εμάς, και εμείς θα διαφύγωμεν την τελείαν καταστροφήν. 

OI ΑΡΧΆΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:

Vasariah (Bασαριάχ) 22/8 – 22/9 Ieuiah (Γεχουγιάχ) 3/9-7/9Lehahaiah (Λεχαγιάχ) 8/9-12/9Chavakiah (Κχαβακουγιάχ) 13/9-17/9Menadel (Μεναντήλ) 18/9-23/9, Aniel (Ανιήλ) 23/9-28/9, Haamiah (Χααμιάχ) 29/9-3/10.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ