angel-card-reading-35
Ο Αρχάγγελος Chevakiah είναι ο 35oς Αρχάγγελος της Καμπάλα και συσχετίζεται με την συμφιλίωση. Ο ψαλμός 114 διαβάζεται προς  τον Αρχάγγελο αυτό όταν θέλετε, να εξαλείψετε τις αρνητικές ενέργειες από ανθρώπους που θέλουν να σας βλάψουν ή από συζύγους που θέλουν να συμφιλιωθούν. Διέπει πάνω από διαθήκες, κληρονομικότητα και τα θέματα της περιουσίας. Αυτός ο Αρχάγγελος ρυθμίζει πάνω σε θέματα που αφορούν κληρονομικά,διαθήκες,και γενικότερα θέματα της περιουσίας.
 http://angelsreading.com/tag/chevakiah/

 

Σύνοψις: Αρχάγγελος Chevakiah

Chevakiah  = «Συμφιλίωση»

Ο Αρχάγγελος Chevakiah (Κχαβακουγιάχ) είναι ο φύλακας όλων όσων γεννήθηκαν από 13/9-17/9

Στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το όνομα: Ψαλμός 114: 1

” Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου,”

Λατινική ονομασία: Deus Gaudiosus

Σημασία: Ο Θεός της χαράς

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Σεραφείμ

Αρχάγγελος (εβραϊκό): Kamael

 

Ο Ψαλμός 114 προς τον Αρχάγγελο Chevakiah

είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

Ψαλ. 114,1         Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου,

Ψαλ. 114,1                Ηγάπησά με όλην μου την καρδιά τον Κύριον, διότι εισακούει την θερμήν προσευχήν μου.

Ψαλ. 114,2         ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι.

Ψαλ. 114,2                Διότι έκλινε το αυτί του προς εμέ, και εγώ θα τον επικαλούμαι εις όλας τας ημέρας της ζωής μου.

 

Ψαλ. 114,3         περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με· θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον,

Ψαλ. 114,3          Θανάσιμοι πόνοι και αγωνίαι θανάτου με έχουν περικυκλώσει. Φοβεροί κίνδυνοι με ευρήκαν, οι οποίοι απειλούν να με κρημνίσουν στον άδην. Θλίψιν και οδύνην συνήντησα εις την πορείαν της ζωής μου.

Ψαλ. 114,4         καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπεκαλεσάμην· ὦ Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου.

Ψαλ. 114,4                Υπό το κράτος των αγωνιωδών αυτών περιστάσεων επεκαλέσθην δια της προσευχής το όνομα του Κυρίου και είπα· Ω Κυριε, σώσε την ζωήν μου από τους τρομερούς κινδύνους.

Ψαλ. 114,5         ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ.

Ψαλ. 114,5                Ο Κυριος είναι εύσπλαγχνος και δίκαιος. Αυτός στέλλει πλούσια τα ελέη του προς ημάς.

Ψαλ. 114,6         φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος· ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέ με.

Ψαλ. 114,6                Ο Κυριος φυλάσσει τα νήπια, τους αδυνάτους, τους ακάκους και αδόλους κατά την καρδίαν ανθρώπους. Εγώ εταπεινώθην ως ένα νήπιον ενώπιόν του και ο Κυριος δια την ταπείνωσίν μου αυτήν με έσωσε.

Ψαλ. 114,7         ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος εὐηργέτησέ σε,

Ψαλ. 114,7                Ω ψυχή μου, σύνελθε από την ταραχήν και ατονίαν, εις την οποίαν έχεις περιπέσει. Ξαναγύρισε εις την προτέραν σου ανάπαυσιν και ειρήνην, διότι ο Κυριος σε έχει πλέον ευεργετήσει.

Ψαλ. 114,8         ὅτι ἐξείλετο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου, τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δακρύων καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ολισθήματος.

Ψαλ. 114,8                Πράγματι ο Κυριος εγλύτωσε την ζωήν μου από τον θάνατον, τους οφθαλμούς μου τους απήλλαξε από τα δάκρυα και τους πόδας μου τους διεφύλαξεν από ολισθήματα.

Ψαλ. 114,9         εὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου, ἐν χώρᾳ ζώντων.

Ψαλ. 114,9                Δια τούτο, εφ’ όσον θα ζω, εφ’ όσον θα υπάρχω εις την γην των ζώντων ανθρώπων, θα προσπαθώ να πράττω πάντοτε το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα: Ἠγάπησα, (εισπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

Κύριε,   (εκπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

τοὺς ἀδικοῦντάς με, (εισπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με. (εκπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

Σε κάθε στίχο προσπαθείτε να καταλάβετε το πλήρες νόημα διαφορετικά δεν έχει αξία!

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

Ἠγάπησα, =  Ηγάπησά (με όλην μου την καρδιά τον Κύριο)

ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. =διότι εισακούει την θερμήν προσευχήν μου.

 

Το διαβάζετε πάντα στα αρχαία. ΠΟΤΈ μία φορά ή 3 ή 5 ή 7 και στο τέλος ΠΑΝΤΑ τον Αίνο 150 μόνο μία φορά

 

OI ΑΡΧΆΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:

Vasariah (Bασαριάχ) 22/8 – 22/9 Ieuiah (Γεχουγιάχ) 3/9-7/9Lehahaiah (Λεχαγιάχ) 8/9-12/9Chavakiah (Κχαβακουγιάχ) 13/9-17/9Menadel (Μεναντήλ) 18/9-23/9, Aniel (Ανιήλ) 23/9-28/9, Haamiah (Χααμιάχ) 29/9-3/10.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ