Αρχάγγελος ΧΑΑΜΙΑΧ (HAAMIAH): Ψαλμός 90 :

“Προστασία από μαγεία”

Ο ΧΑΑΜΙΑΧ (Haamiah) είναι ο 38ος Άγγελος της Καμπάλα.Ο Haamiah αντιπροσωπεύει το Ιερό όνομα του Θεού Agla πού συμβολίζει την Α.Τριάδα.Είναι ο άγγελος της τελετής και της προετοιμασίας μιας τελετουργίας. Ο ΆγγελοςHaamiah  μπορεί να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις τελετουργίες στην καθημερινή σας ζωή με μικρή προσπάθεια. Αυτός μπορεί να φέρει την ομορφιά, την ειρήνη και την αρμονία στη ζωή σας. Αυτός μπορεί να βοηθήσει εκείνους που κάνουν εξορκισμό. Αυτός μπορεί να διαλύσει την εσωτερική και εξωτερική βία στη ζωή σας.

arc,Haamiah
arc,Haamiah

Ο Haamiah είναι ο Άγγελος που πρέπει να καλέσετε για βοήθεια όταν θέλετε να σταματήσετε την μαύρη μαγεία, και τις όποιες αρνητικές δυνάμεις ασκούνται εις βάρος σας . Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με έλλειψη προετοιμασίας και χωρίς τρόπους, που η ζωή τους είναι γεμάτη λάθη. Ο Haamiah μπορεί να σας διδάξει πως να τηρείτε τους κανόνες. Να παλεύετε ενάντια σε εκείνους που λατρεύουν τα μνημεία, τους δαίμονες, τα κακά πνεύματα. Προσευχηθείτε για την καθοδήγησή του, όταν θα έχετε να αντιμετωπίσετε μια κατοχή, επιθετικότητα ή βία. Ο Haamiah είναι ο Άγγελος πού μπορεί να θεραπεύσει όσους καθοδηγούνται από τον υλικό κόσμο. Μπορεί να φέρει την αγάπη, σε όσους δεν έχουν ελπίδα

Σύνοψις: Αρχάγγελος ΧΑΑΜΙΑΧ (HAAMIAH)

Haamiah = «Εκκλησιαστική λατρεία»

Ο Φύλακας Άγγελος όσων γεννήθηκαν από 29/9 – 3/10

Σύμφωνα με αυτό το όνομα: Αγία Γραφή Βίβλος: Ψαλμός 90:9
«ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου.»
 
Λατινική ονομασία: Deus Spes omnium ή terrae
 
Έννοια: ο Θεός, ελπίδα όλων στη γη
 
Χορωδία των Αγγέλων (εβραϊκή): Σεραφείμ
 
Αρχάγγελος (εβραϊκή): Kamael

Ο Ψαλμός 90 προς τον Αρχάγγελο  ΧΑΑΜΙΑΧ (HAAMIAH) είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

 

Ψαλ. 90,1          Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπη τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.

Ψαλ. 90,1                 Εκείνος που ευρίσκεται, και παραμένει κάτω από την ακατανίκητον βοήθειαν του Υψίστου, αυτός θα αναπαύεται από την σκέπην του Θεού του ουρανού.

Ψαλ. 90,2          ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αυτόν.

Ψαλ. 90,2                 Θα είπη και θα λέγη προς τον Κύριον· Συ είσαι ο βοηθός μου, το καταφύγιόν μου εις όλην μου την ζωήν, μάλιστα δε εις περιπετείας και κινδύνους. Αυτός είναι ο Θεός μου, στον οποίον εγώ στηρίζω και θα στηρίζω τας ελπίδας μου.

Ψαλ. 90,3          ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους.

Ψαλ. 90,3                 Έλπιζε και συ εις αυτόν, διότι αυτός θα σε γλυτώσει από τας δολίας παγίδας των πονηρών εχθρών σου, οι οποίοι, ωσάν πανούργοι θηρευτές, ζητούν να, συλλάβουν την ψυχήν σου. Αυτός θα σε προφυλάξη από δηλητηριώδη λόγια, τα οποία αναστατώνουν και πικραίνουν την ψυχήν.

Ψαλ. 90,4          ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ επισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.

Ψαλ. 90,4                 Αυτός, ιστάμενος εμπρός από σέ, θα σε υπερασπίζετε από τους εχθρούς σου, ώστε συ να ευρίσκης ασφάλειαν οπίσω από αυτόν. Κάτω από την προστασίαν των πτερύγων του θα ελπίζης εις αποτελεσματική βοήθειαν. Ωσάν με ασπίδα θα σε περιβάλλει ολόκληρη η φιλαλήθεια του και η προστασία, την οποίαν έχει υποσχεθεί.

Ψαλ. 90,5          οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ημέρας,

Ψαλ. 90,5          Μην φοβηθείς από κίνδυνο νυκτερινό, ούτε από βέλος που ρίπτεται εναντίον σου κατά την διάρκεια της ημέρας.

Ψαλ. 90,6          ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ.

Ψαλ. 90,6                  Μην φοβηθείς  από οντότητα που κινείται κατά την νύκτα, ούτε από κανένα δυσάρεστο γεγονός της ημέρας, η από δαιμόνιον πονηρό, που ενεργεί κατά την μεσημβρίαν.

Ψαλ. 90,7          πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, προς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ·

Ψαλ. 90,7                 Χίλιοι θα πέσουν νεκροί στα αριστερά σου και δέκα  χιλιάδες από τα δεξιά σου. Θα χάνονται πολυάριθμοι άνθρωποι γύρω σου. Αλλά εσένα ούτε καν θα σε αγγίξει το κακόν.

Ψαλ. 90,8          πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει.

Ψαλ. 90,8                 Διότι συ είσαι δίκαιος, θα έχεις ανοικτά τα μάτια σου, δια να βλέπεις πως εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί και να δοξάζεις έτσι τον δίκαιον Θεό. Γεμάτος δε ευλάβεια θα αναφωνείς·

Ψαλ. 90,9          ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου.

Ψαλ. 90,9                 συ, Κύριε, είσαι η ελπίς μου· και θα έχεις ως απάντησιν. Τον Κύριον χρησιμοποίησες πραγματικά ως καταφύγιόν σου·

Ψαλ. 90,10         οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου.

Ψαλ. 90,10               και δεν θα σε πλησιάσουν συμφορές, ούτε μάστιγες δοκιμασιών θα πλησιάσουν στην κατοικία σου.

Ψαλ. 90,11         ὅτι τοῖς αγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου·

Ψαλ. 90,11                Διότι ο Κύριος θα δώσει εντολήν στους αγγέλους του δια σε να σε προφυλάξουν εις όλους τους δρόμους της ζωής σου.

Ψαλ. 90,12         ἐπὶ χειρών ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου·

Ψαλ. 90,12               Θα σε σηκώσουν οι άγγελοι στα χέρια τους, ώστε ούτε το ένα σου πόδι να μη σκοντάψει σε καμία πέτρα.

Ψαλ. 90,13         ἐπὶ ασπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃς καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα.

Ψαλ. 90,13               Θα πατήσεις άφοβα επάνω σε δηλητηριώδεις φίδια, όπως είναι η ασπίδα και ο βασιλίσκος, και θα καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, χωρίς κανένα από τα θηρία αυτά να σε βλάψει.

Ψαλ. 90,14         ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ῥύσομαι ατόν· σκεπάσω αυτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου.

Ψαλ. 90,14               Ο ίδιος ο Θεός διακηρύσσει και λέγει· Επειδή ο δούλος μου στήριξε εις εμέ τας ελπίδας του, εγώ θα τον γλιτώσω από κάθε κίνδυνο. Θα τον σκεπάσω με την προστασίαν μου, διότι αυτός γνώρισε και δόξασε το όνομά μου.

Ψαλ. 90,15         κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν.

Ψαλ. 90,15               Θα κράξη δια της προσευχής του προς εμέ και εγώ θα κάμω δεκτήν την προσευχήν του. Θα ευρεθώ παρά το πλευρόν του εις τας θλίψεις της ζωής του. Θα τον βγάλω από τας δοκιμασίας και περιπετείας και θα τον δοξάσω ακόμη περισσότερον.

Ψαλ. 90,16         μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.

Ψαλ. 90,16               Θα χαρίσω εις αυτόν μακρότητα ημερών και θα του δεικνύω καθ’ όλον τον μακρόν βίον του την σωτηρίαν μου.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα:

ὅτι σύ, Κύριε, = ὅτι σύ, Κύριε, 

ἡ ἐλπίς μου·=είσαι η ελπίς μου·

(και θα έχεις ως απάντησιν)

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. = Τον Κύριον χρησιμοποίησες πραγματικά ως καταφύγιόν σου·

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

συ, Κύριε, είσαι η ελπίδα μου·Τον Κύριον χρησιμοποίησες πραγματικά ως καταφύγιόν σου·

 

OI ΑΡΧΆΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:

Vasariah (Bασαριάχ) 22/8 – 22/9 Ieuiah (Γεχουγιάχ) 3/9-7/9Lehahaiah (Λεχαγιάχ) 8/9-12/9Chavakiah (Κχαβακουγιάχ) 13/9-17/9Menadel (Μεναντήλ) 18/9-23/9, Aniel (Ανιήλ) 23/9-28/9, Haamiah (Χααμιάχ) 29/9-3/10.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ