Αρχάγγελος HAHAHEL : Ο Ψαλμός 119 για ένωση με το Θείο.
Αρχάγγελος HAHAHEL : Ο Ψαλμός 119 για ένωση με το Θείο.

Αρχάγγελος HAHAHEL (XAXAXHΛ) είναι ο 41ος Καβαλιστικός Άγγελος στον οποίο μπορεί να γίνει επίκληση για την ένωση με το Θείο. Εκείνοι που γεννήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της επιρροής αγαπάνε την αλήθεια, είναι υπάκουοι και πιστοί στις  υποχρεώσεις τους. Έχουν όχι μόνο ισχυρή δύναμη  συγκέντρωσης αλλά και τη σοφία να διακρίνουν και να κρίνουν.

Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με  ωριμότητα και μέσα από την καρδιά τους,  Αυτός ο άγγελος δίνει το δώρο της επικοινωνίας, το χάρισμα και την ευκολία για την εκμάθηση των διαφόρων θεμάτων, ειδικά με τον εσωτερικό μας εαυτό.

Η Επίκληση σε αυτόν τον Αρχάγγελο γίνεται για όσους κατηγορούνται άδικα!

Σύνοψις: Αρχάγγελος

Ονομασία: HAHAHEL (XAXAXHΛ) = (Προστατεύει τον αληθινό λόγο)

Ο Φύλακας Άγγελος όσων γεννήθηκαν από  14/10 – 18/10

Ο 41ος Αγγελος της Καμπάλα

Λατινική ονομασία: Deus Triunus

Σημασία: Ο Θεός της Αγίας Τριάδας

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Μαλαχίμ

Αρχάγγελος (εβραϊκό): Michael

Χορωδία των αγγέλων (ΔΥΤΙΚΟΣ): Δυνάμεις

Αρχάγγελος (Χριστιανικός): Ραφαήλ

Στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το όνομα: Ψαλμός 119: 2
“Παραδώστε την ψυχή μου, Κύριε, από το ψέμα στα χείλη, και από μια δόλια γλώσσα.”

 

Ο Ψαλμός 119 προς τον Αρχάγγελο HAHAHEL (XAXAXHΛ)

είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

 

 

Ψαλ. 119,1         Πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐκέκραξα, καὶ εἰσήκουσέ μου.

Ψαλ. 119,1                Προς τον Κυριον εις περιστάσεις θλίψεων έκραξα δια της προσευχής και με εισήκουσε·

Ψαλ. 119,2         Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.

Ψαλ. 119,2                και τώρα, Κυριε, γλύτωσε την ψυχήν μου από χείλη, τα οποία ομιλούν εναντίον μου αδικίας και συκοφαντίας, από γλώσσαν, η οποία εξυφαίνει δολοπλοκίας.

Ψαλ. 119,3         τί δοθείη σοι καὶ τί προστεθείη σοι πρὸς γλῶσσαν δολίαν;

Ψαλ. 119,3                Ποία βοήθεια πρέπει να σου δοθή, ποία ενίσχυσις πρέπει να προστεθή επί πλέον εις σέ, δια να αποκρούσης την δολοπλόκον γλώσσαν;

Ψαλ. 119,4         τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα, σὺν τοῖς ἄνθραξι τοῖς ἐρημικοῖς.

Ψαλ. 119,4                Θα σου δοθούν τα ακονισμένα βέλη του παντοδυνάμου Θεού, τα ωπλισμένα με άνθρακας πυρός, τα οποία κατακαίουν και ερημώνουν.

Ψαλ. 119,5         οἴμοι! ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη, κατεσκήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ.

Ψαλ. 119,5                Αλλοίμονον! Διότι η παραμονή μου εις την ξένην γην παρετάθη επί μακρόν. Κατεσκήνωσα μαζή με τους σκηνίτας Κηδάρ, με τους βαρβάρους απογόνους του Ισμαήλ.

Ψαλ. 119,6         πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου.

Ψαλ. 119,6                Επί πολύν χρόνον παρετάθη η ξενητειά μου.

Ψαλ. 119,7         μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός· ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν.

Ψαλ. 119,7                Με τους ανθρώπους, οι οποίοι εμισούσαν την ειρήνην, εγώ ήμην πάντοτε ειρηνικός. Οταν συνωμιλούσα με αυτούς, εκείνοι με επολεμούσαν χωρίς λόγον και αφορμήν. Σώσέ με, Κυριε.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα: ἱνατί, (εισπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

Κύριε,   (εισπνοή)

ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.(εκπνοή)

 

Σε κάθε στίχο προσπαθείτε να καταλάβετε το πλήρες νόημα διαφορετικά δεν έχει νόημα!

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

Κύριε,=Κύριε,

ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ γλώσσης δολίας.=

γλύτωσε την ψυχήν μου από χείλη, τα οποία ομιλούν εναντίον μου αδικίας και συκοφαντίας, από γλώσσαν, η οποία εξυφαίνει δολοπλοκίας.

Κύριε, γλύτωσε την ψυχήν μου από χείλη, τα οποία ομιλούν εναντίον μου αδικίας και συκοφαντίας, από γλώσσαν, η οποία εξυφαίνει δολοπλοκίας.

 

Το διαβάζετε πάντα στα αρχαία. ΠΟΤΕ μία φορά ή 3 ή 5 ή 7 και στο τέλος ΠΑΝΤΑ τον Αίνο 150 μόνο μία φορά.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ