angel-card-reading-40-1

Ο Αρχάγγελος LEIAZEL (ΛΕΓΙΑΖΗΛ) Αυτός είναι ο 40ος Καβαλιστικός άγγελος στον οποίο μπορεί να γίνει επίκληση για την προστασία από την αρνητικότητα. Για την απελευθέρωση  κρατουμένων, για παρηγοριά, και απελευθέρωση από τους εχθρούς. Βοηθάει τους λογοτέχνες και καλλιτέχνες. για πνευματική υγεία καθώς και κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τις πράξεις τους.

 

Σύνοψις: Αρχάγγελος  LEIAZEL (ΛΕΓΙΑΖΗΛ)

Ονομασία: LEIAZEL = (O Θεός παρηγορεί και ανακουφίζει )

Ο Φύλακας Άγγελος όσων γεννήθηκαν από  9/10 – 13/10

Ο 40ος Αγγελος της Καμπάλα

Λατινική ονομασία: Deus Vivum laetificans

Σημασία: Ο Θεός ευχαριστεί όλα τα έμβια όντα

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Σεραφείμ

Αρχάγγελος (εβραϊκό): Kamael

Στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το όνομα:Ψαλμός 87:15

ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;

 

Ο Ψαλμός 87 προς τον Αρχάγγελο LEIAZEL (ΛΕΓΙΑΖΗΛ)

είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

 

Ψαλ. 87,2          Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου·

Ψαλ. 87,2                 Κυριε, ο Θεός και σωτήρ μου, προς σε έκραξα όλην την ημέραν και την νύκτα όρθιος ενώπιόν σου προσευχόμενος.

Ψαλ. 873           εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου.

Ψαλ. 87,3                 Είθε να ανοίξη η θύρα του ελέους σου, δια να εισέλθη ενώπιόν σου η προσευχή μου. Κλίνε το αυτί σου, δια να ακούση τα λόγια της δεήσεώς μου

Ψαλ. 87,4          ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε·

Ψαλ. 87,4                 Διότι υπερεπλημμύρισεν η καρδία μου από συμφοράς και η ζωη μου έχει φθάσει εις το χείλος του άδου.

Ψαλ. 87,5          προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος,

Ψαλ. 87,5                 Θεωρούμαι πλέον όμοιος με εκείνους, οι οποίοι κατέρχονται στον βαθύν λάκκον του τάφου. Εγινα άνθρωπος αβοήθητος, ερριμμένος ανάμεσα στους νεκρούς, μακράν από κάθε επικοινωνίαν με τους ζώντας.

Ψαλ. 87,6          ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν.

Ψαλ. 87,6                 Είμαι ωσάν τους θανασίμως τραυματισμένους άνδρας, οι οποίοι κοιμώνται την νάρκην του θανάτου στον τάφον, και τους οποίους δεν ενθυμείσαι πλέον ως ζωντανούς, αλλά τους απώθησες μακράν από την προστασίαν σου.

Ψαλ. 87,7          ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Ψαλ. 87,7                 Οι πόνοι και αι συμφοραί μου με εβύθισαν στον βαθύτατον λάκκον του θανάτου, εις τας σκοτεινάς περιοχάς του άδου, όπου βασιλεύει η σκια του θανάτου

Ψαλ. 87,8          ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμέ. (διάψαλμα).

Ψαλ. 87,8                 Βαρύς έπεσεν επάνω μου ο θυμός σου και όλα τα κύματα της οργής σου τα αφήκες να εκσπάσουν εναντίον μου.

Ψαλ. 87,9          ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην.

Ψαλ. 87,9                 Απεμάκρυνες από εμέ τους γνωστούς μου, με εσιχάθησαν και με αηδίασαν. Παρεδόθην εις την δυστυχίαν και δεν ημπορώ πλέον να απαλλαγώ από αυτήν.

Ψαλ. 87,10         οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου·

Ψαλ. 87,10               Τα μάτια μου αδυνάτισαν, εθάμπωσαν από τας ταλαιπωρίας και από τα πολλά μου δάκρυα. Εκραξα προς σέ, Κυριε, προσευχόμενος όλην την ημέραν. Απλωσα και ύψωσα προς σε τα χέρια μου.

Ψαλ. 87,11         μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι;

Ψαλ. 87,11                Βοήθησέ με, Κυριε, πριν η αποθάνω. Μηπως, τάχα, και θα δείξης τα θαυμαστά σου έργα στους νεκρούς, και εις εμέ όταν αποθάνω; Η μήπως οι ιατροί ημπορούν να αναστήσουν τους νεκρούς, δια να σε δοξολογήσουν;

Ψαλ. 87,12         μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ;

Ψαλ. 87,12               Μηπως επίσης είναι δυνατόν να διηγηθή κανείς το έλεός σου και την αλήθειάν σου μεταξύ των νεκρών κάτω εις τον άδην;

Ψαλ. 87,13         μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ;

Ψαλ. 87,13               Μηπως και είναι δυνατόν να γίνουν γνωστά τα θαυμαστά σου έργα εις τας σκοτεινάς περιοχάς του άδου και τα έργα της δικαιοσύνης σου εις την λησμονημένην χώραν των νεκρών;

Ψαλ. 87,14         κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε.

Ψαλ. 87,14               Δια τούτο και εγώ, Κυριε, τώρα που ευρίσκομαι ακόμη εν τη ζωή, έκραξα καθ’ όλον το διάστημα της νυκτός προς σέ· και το πρωϊ η προσευχή μου θα σε προφθάση.

Ψαλ. 87,15         ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;

Ψαλ. 87,15               Διατί, Κυριε, απωθείς την ψυχήν μου, και γυρίζεις αλλού το πρόσωπόν σου, μακράν από εμέ;

Ψαλ. 87,16         πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην.

Ψαλ. 87,16               Εγώ είμαι πτωχός και ανάμεσα εις κόπους έχω ζήσει από την νεότητά μου. Οταν δε κοινωνικώς και υλικώς εξυψώθην, εταπεινώθηκα και πάλιν κατόπιν και περιέπεσα εις αμηχανίαν και απορίαν.

Ψαλ. 87,17         ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με,

Ψαλ. 87,17               ‘Επέρασαν από επάνω μου αι οργαί σου, αι φοβεραί απειλαί σου με συνεκλόνισαν,

Ψαλ. 87,18         ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα.

Ψαλ. 87,18               αυταί με περιεκύκλωσαν ωσάν ύδωρ όλην την ημέραν, με περιέβαλαν ταυτοχρόνως από παντού.

Ψαλ. 87,19         ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Ψαλ. 87,19               Εμάκρυνες από εμέ όλους τους φίλους μου και τους γείτονάς μου και γενικώς όλους τους γνωστούς μου εξ αιτίας της δυστυχίας μου.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα: ἱνατί, (εισπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

Κύριε,   (εκπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

απωθείς την ψυχήν μου, (εισπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;. (εκπνοή και κρατάτε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα)

Σε κάθε στίχο προσπαθείτε να καταλάβετε το πλήρες νόημα διαφορετικά δεν έχει νόημα!

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

ἱνατί, = Διατί,

Κύριε,=Κύριε,

ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου,.= απωθείς την ψυχήν μου,

ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ;= και γυρίζεις αλλού το πρόσωπόν σου, μακριά από εμένα;

“Διατί,Κύριε, απωθείς την ψυχήν μου, και γυρίζεις αλλού το πρόσωπόν σου, μακριά από εμένα;”

Το διαβάζετε πάντα στα αρχαία. ΠΟΤΕ μία φορά ή 3 ή 5 ή 7 και στο τέλος ΠΑΝΤΑ τον Αίνο 150 μόνο μία φορά

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ