Ο Menadel είναι ο άγγελος που μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε εργασία ,και ακόμα ποια δουλειά μας ταιριάζει περισσότερο.Επίσης μας βοηθάει να ενταχθούμε πιο εύκολα σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον.Μας βοηθάει να βρούμε την δύναμη για να ξεκινήσουμε μια νέα εργασία ,να καταλάβουμε το πραγματικό δυναμικό μας και να αφομοιωθούμε σε αυτό που κάνουμε.

http://esoterismos.com/los-angeles-menadel-aniel-haamiah-y-rehael/
http://esoterismos.com/los-angeles-menadel-aniel-haamiah-y-rehael/

Ο Menadel διευκολύνει ακόμα την εσωτερική εργασία. Αυτός μας επιτρέπει να βρούμε την αλήθεια και την ελευθερία μέσα από την εργασία. Ο Φύλακας Άγγελος Menadel μας βοηθά να κατανοήσουμε την έννοια της εργασίας. Μας βοηθά επίσης να πάρουμε την δύναμη της θέλησης που χρειαζόμαστε και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε.Ο Αρxάγγελος Menadel μας βοηθά να δούμε τις πραγματικές δυνατότητές μας και μας γεμίζει με αφοσίωση για όλα όσα κάνουμε. Σε αυτόν τον Αρxάγγελο  γίνεται επίκληση για τη διατήρηση της απασχόλησης, τη διατήρηση υλικών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή για βοήθεια εύρεσης χαμένης Προστατεύει από τη συκοφαντία και βοηθά τους ανθρώπους που αισθάνονται κατάθλιψη ή έχουν σημάδια της κατάθλιψης. Αυτός ο άγγελος βοηθά να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά μας και δεν έχουμε ακούσει για αυτούς.

Σύνοψις: Αρχάγγελος Menadel

Menadel  = «Εργασία»

Ο Φύλακας Άγγελος όσων γεννήθηκαν από 18/9 – 23/9

Ο 36ος Αρxάγγελος της Καμπάλα

Στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το όνομα:Ψαλμός 25: 8
«Κύριε, έχω αγαπήσει την κατοίκηση του σπιτιού σου, και τον τόπο όπου η τιμή σου κατοικεί.”

Λατινική ονομασία: Deus Honorabilis

Σημασία: Ο αξιότιμος Κύριος

Χορωδία των αγγέλων (εβραϊκή): Σεραφείμ

Αρχάγγελος (εβραϊκό): Kamael

 

Ο Ψαλμός 25 προς τον Αρχάγγελο Menadel είναι ο ακόλουθος μετά της μεταφράσεως του:

 

Τοῦ Δαυΐδ.

Ψαλ. 25,1          Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην καὶ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐλπίζων, οὐ μὴ ἀσθενήσω.

Ψαλ. 25,1                  Κρίνόν με, Κυριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί τω Κυρίω ελπίζων ου μη ασθενήσω.

Ψαλ. 25,2          Δοκίμασον με, Κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρωσον τοὺς νεφρούς μου καὶ τὴν καρδίαν μου.

Ψαλ. 25,2                 Δοκιμασον με, Κυριε, και πείρασόν με, πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδίαν μου.

Ψαλ. 25,3          ὅτι τὸ ἔλεός σου κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μού ἐστι, καὶ εὐηρέστησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.

Ψαλ. 25,3                 Οτι το έλεός σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστι, και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου.

Ψαλ. 25,4          οὐκ ἐκάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλθω·

Ψαλ. 25,4                 Ουκ εκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος και μετά παρανομούντων ου μη εισέλθω·

Ψαλ. 25,5          ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω.

Ψαλ. 25,5                 εμίσησα εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω.

Ψαλ. 25,6          Νίψομαι ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριον σου, Κύριε,

Ψαλ. 25,6                 Και θέλω περικυκλώσει το θυσιαστήριόν σου, Κυριε,

Ψαλ. 25,7          τοῦ ἀκοῦσαί με φωνῆς αἰνέσεώς σου καὶ διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου.

Ψαλ. 25,7            Δια να κάνω να αντηχήσει φωνήν αινέσεως και να διηγηθώ πάντα τα θαυμάσια Σου

Ψαλ. 25,8          Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου.

Ψαλ. 25,8                 Κυριε, αγάπησα την κοσμιότητα του οίκου σου και διέμεινα σε αυτόν καθώς η δόξαν σου τον πλημμύριζε.

Ψαλ. 25,9          μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεβῶν τὴν ψυχήν μου καὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μου,

Ψαλ. 25,9                 Μη συγκαταστρέψης την ψυχήν μου με ασεβείς και με άνδρες που διακατέχονται από αιμοβόρα συναισθήματα,

Ψαλ. 25,10         ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἡ δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη δώρων.

Ψαλ. 25,10        εις των οποίων τας χείρας είναι η ανομία και η δεξιά αυτών πλήρης δώρων.

Ψαλ. 25,11         ἐγὼ δὲ ἐν ἀκακίᾳ μου ἐπορεύθην· λύτρωσαί με καὶ ἐλέησόν με.

Ψαλ. 25,11          Αλλά εγώ θέλει περιπατήσει εν τη ακακία μου, λύτρωσαί με και ελέησόν με.

Ψαλ. 25,12         Ο πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι· ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, Κύριε.

Ψαλ. 25,12         Τά πόδια μου ουδεμίαν σπιθαμή δεν βγήκαν από την ευθεία οδό, στις εκκλησίες θα υμνήσω τον Θεό.

 

O αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι:

Το διάβασμα ενός ψαλμού γίνεται πάντα νύχτα μετά τις 22:00. Η ιδανικότερη ώρα είναι 4-5 π.μ.

Ανάβετε ένα μικρο κεράκι σκεπτόμενοι το τι θέλετε.

Δεν διαβάζετε γρήγορα! Είναι ανα σημείο στίξης εισπνοή εκπνοή.

Παράδειγμα:

Κύριε = Κύριε

ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δόξης σου. = αγάπησα την κοσμιότητα του οίκου σου και διέμεινα σε αυτόν καθώς η δόξαν σου τον πλημμύριζε.

Σε κάθε στίχο προσπαθείτε να καταλάβετε το πλήρες νόημα διαφορετικά δεν έχει αξία!

Ας το δούμε λοιπόν μεταφρασμένο:

Κύριε αγάπησα την κοσμιότητα του οίκου σου και διέμεινα σε αυτόν καθώς η δόξα Σου τον πλημμύριζε

Το διαβάζετε πάντα στα αρχαία. ΠΟΤΈ μία φορά ή 3 ή 5 ή 7 και στο τέλος ΠΑΝΤΑ τον Αίνο 150 μόνο μία φορά

 

OI ΑΡΧΆΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ:

Vasariah (Bασαριάχ) 22/8 – 22/9 Ieuiah (Γεχουγιάχ) 3/9-7/9Lehahaiah (Λεχαγιάχ) 8/9-12/9Chavakiah (Κχαβακουγιάχ) 13/9-17/9Menadel (Μεναντήλ) 18/9-23/9, Aniel (Ανιήλ) 23/9-28/9, Haamiah (Χααμιάχ) 29/9-3/10.

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ