Η Σημασία της Ανάστασης

Η Σημασία της Ανάστασης είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη. Θα ξεκινήσουμε λαμβάνοντας  αυτήν ως ακρογωνιαίο λίθο της Χριστιανικής μας πίστης.

Δια μέσου της Αναστάσεως εξηγούνται:

Ο σκοπός για τον οποίο πέθανε ο Χριστός πρός Ρωμαίους Ε’, Α’ Κορινθίους ΙΕ’

2. Εκπληρώνονται οι προφητείες Ψαλμός 69

3. Εξηγείται η έκχυση του Αγίου Πνεύματος Ιωήλ .Πράξεις Αποστόλων

Πραξ. 1,7           εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ,

Πραξ. 1,7                  Ο Ιησούς όμως τους είπε· “δεν είναι ιδικόν σας έργον και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια η τους ωρισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ιδικήν του εξουσίαν και παγγνωσίαν.

Πραξ. 1,8           ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Πραξ. 1,8                  Θα λάβετε όμως δύναμιν, όταν έλθη εις σας το Πνεύμα το Αγιον, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού εις την Ιερουσαλήμ και όλην την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν και έως τα πλέον μακρυνά και απομονωμένα σημεία της γης”.

Πραξ. 1,9           καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Πραξ. 1,9                  Και αφού είπεν αυτά, ενώ εκείνοι τον έβλεπαν, υψώθηκε εις τα επάνω και ένα σύννεφον ολόφωτον τον παρέλαβε εκ των κάτω και τον απέκρυψε από τα μάτια των.

Πραξ. 1,10         καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ,

Πραξ. 1,10                Και καθώς εκείνος ανελαμβάνετο και οι μαθηταί είχαν καρφωμένα τα βλέμματα των στον ουρανόν, ιδού εστάθησαν κοντά των ντυμένοι ολόλευκα φορέματα δύο άνδρες, οι οποίοι ήσαν άγγελοι εκ του ουρανού,

Επειδή αναστήθηκε μπορεί να διακηρυχθεί ότι είναι ο Μεσσίας Πράξεις β’ 32-36

Η Σημασία της Ανάστασης

Η Σημασία της Ανάστασης είναι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης.

Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι οι Απόστολοι κήρυτταν την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι:Tα Ευαγγέλια περιγράφουν την Ανάσταση σαν γεγονός. Oι Επιστολές πολλές φορές αναφέρονται σε αυτήν ως θεμέλιο λίθο της πίστης στην αιώνια ζωή. Η Αποκάλυψη δεν θα είχε νόημα αν δεν υπήρχε αναστημένος Ιησούς Χριστός.

Αν αφαιρεθούν από την Καινή Διαθήκη τα εδάφια που αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού, το υπόλοιπο που μένει, δεν έχει κανένα νόημα.

Η κεντρική ιδέα του Ευαγγελίου δεν είναι «Ακολούθησε το Διδάσκαλο και κάνε ότι καλύτερο μπορείς» αλλά «Ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών». Η είσοδος στη Βασιλεία των ουρανών γίνεται με την άφεση των αμαρτιών διά της σταυρικής θυσίας και τη δικαίωση διά της Ανάστασης.

Το σημείο στο οποίο επικέντρωσε το κήρυγμά του ο απ. Παύλος μέσα στην «γέμουσα ειδώλων» αρχαία Αθήνα, ήταν η Ανάσταση του Χριστού.

Εκφράζεται στο Σύμβολο της Πίστεως ως πίστη και προσδοκία.

Η Σημασία της Ανάστασης

Η Σημασία της Ανάστασης επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του Ιησού ότι είναι Θεός .

Η πραγμάτωση του έργου του Χριστού βασίστηκε εσκεμμένα πάνω στην Ανάσταση Του καθώς και ο Ίδιος το διεκήρυττε. Όταν μάλιστα ζητήθηκε από τον Κύριο να πραγματοποιήσει κάποιο σημάδι, παρέπεμψε στην Ανάσταση Του ως το πιο αξιόπιστο από όλα τα σημεία και τα θαύματα που είχε κάνει:

«Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπον προς αυτόν· Τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα; Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς· Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και διά τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπον· Εις τεσσαράκοντα και εξ έτη ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ θέλεις εγείρει αυτόν εις τρεις ημέρας; Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς, και επίστευσαν εις την γραφήν και εις τον λόγον, τον οποίον είπεν ο Ιησούς.»

 

Η Σημασία της Ανάστασης και οι ενδείξεις της ιστορικότητας της σε σχέση με τον παράγοντα ψυχολογία.

Οι ίδιοι οι μαθητές δεν διστάζουν να αναφέρουν μέσα στα Ευαγγέλια ότι δεν είχαν καταλάβει τις προαναγγελίες του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού.  Όταν πέθανε ο Ιησούς δεν πίστευαν ότι πρόκειται να αναστηθεί, για αυτό και Τον άλειψαν με μύρο που επιβραδύνει την αποσύνθεση.

Επίσης η εικασία ότι ίσως κάποιος μετακίνησε το σώμα, η γενική σύγχυση, η συμπεριφορά των Αποστόλων και οι αμφιβολίες τους, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μια πλαστή περιγραφή. Η ειλικρίνεια στην περιγραφή αυτή προσδίδει ακόμη περισσότερο κύρος στην αξιοπιστία των γραπτών κειμένων. Παρατηρούμε μια διακύμανση στη συμπεριφορά των μαθητών: Στην αρχή των ευαγγελίων τους βλέπουμε αποφασισμένους να τα εγκαταλείψουν όλα για να ακολουθήσουν τον Διδάσκαλο. Όταν συνελήφθη ο Ιησούς τους βλέπουμε φοβισμένους ο καθένας να προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, αφήνοντας το Διδάσκαλο στην τύχη του. Ο δε Πέτρος, λόγω του φόβου του θανάτου, Τον αρνήθηκε κιόλας ενώ Τον είχε αγαπήσει τόσο πολύ. Όταν δε ο Ιησούς πέθανε, η ψυχολογία τους διαλύθηκε· ήταν όλοι κλεισμένοι μέσα γιατί φοβούνταν ακόμα και να βγουν έξω. Και ξαφνικά, μετά την Ανάσταση, και πιο πολύ μετά την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε τους μαθητές μεταμορφωμένους, γεμάτους δύναμη και παρρησία, έτοιμους να δώσουν και τη ζωή τους για το Χριστό.

Η Σημασία της Ανάστασης και οι ενδείξεις της ιστορικότητας της σε σχέση με τον παράγοντα ψυχολογία.

Ποια διδασκαλία, ποια ομαδική παραίσθηση ή αν θέλετε ποιο συμφέρον μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια μεταμόρφωση; Κανένα, παρά μόνο το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είχε όντως αναστηθεί εκ νεκρών! Αν κάποιος αμφισβητήσει την αλλαγή αυτή της ψυχολογίας των μαθητών σκοντάφτει στο ερώτημα «και πώς μια ομάδα απογοητευμένων αποστόλων θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τόσο ισχυρή πνευματικά εκκλησία, την πρώτη Αποστολική εκκλησία, η οποία χωρίς τη χρήση μεγάλων μέσων και εκστρατειών διέδωσε σε όλο τον κόσμο ένα ψεύτικο μήνυμα ανάστασης;»

Επίσης ποίος συγγραφέας θα μπορούσε να επινοήσει μια ιστορία και ένα γεγονός, την ανάσταση, τόσο σημαντικό και να βάλει για πρώτους μάρτυρες τις γυναίκες οι οποίες δεν είχαν κανένα δικαίωμα λόγου εκείνη την εποχή;

Επίσης βλέπουμε μαθητές οι οποίοι ακόμα και όταν Τον είδαν αναρτημένο δεν πίστευσαν. Τα ευαγγέλια τολμούν να αναφέρουν ότι οι μαθητές δεν προσδοκούσαν την ανάσταση. Την πίστεψαν και την δέχτηκαν εκ των πραγμάτων γιατί ήταν αυτόπτες μάρτυρες του αναστημένου Χριστού, Τον είδαν να τρώει, Τον άγγιξαν και γενικά έζησαν μαζί του για 40 ημέρες μετά την ανάσταση.

Ο Κύριος μάλιστα τους επέπληξε για αυτή τους την ολιγοπιστία. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια ιστορία να έχει απλά επινοηθεί;

http://www.christianity-science.gr

 

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ