8 Οκτωβρίου. Η Πολεμική αεροπορία γιορτάζει την σύναξη των Αρχαγγέλων

Η σύναξη των Αρχαγγέλων

 

Τι είναι όμως Άγγελοι;. Την απάντηση την δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας:

Μόνο ο άκτιστος Τριαδικός Θεός είναι κατά κυριολεξίαν ασώματος και άυλος: «Άγγελος λοιπόν είναι ουσία νοερά, αεικίνητος, αυτεξούσιος και ασώματος. Θεώ λειτουργούσα, κατά χάριν εν τη φύσει το αθάνατον ειληφυΐα, ης ουσίας το είδος και τον όρον ο κτίστης επίσταται Ασώματος δε λέγεται και αυλός, όσον προς ημάς· παν γαρ συγκρινόμενο προς τον Θεόν τον μόνον ασύγκριτον παχύ τε και υλικόν ευρίσκεται, μόνως γαρ όντως άϋλον το θείον εστί και ασώματον»[2]. Δηλαδή με απλά λόγια:Ο άγγελος είναι φύση νοερά και λογική, αεικίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, φύσει θνητή (μόνο το άκτιστο θείον είναι φύσει αθάνατον), χάριτι όμως αθάνατη.

Σημειωτέον ότι ο άγγελος λέγεται ασώματος και άυλος συγκρινόμενος με τον άνθρωπο. Συγκρινόμενος με τον Θεό είναι παχύς και υλικός.

Υπηρετούν το Θεό και είναι κατά χάριν αθάνατες. Η φύση των αγγέλων είναι πνευματική. ‘Όμως απολύτως άυλος και ασώματος νοείται μόνο ο Θεός. Για αυτό το αγγελικό σώμα νοείται ως αιθέριο, ταχύτατο και πολύ λεπτότερο από τη γνωστή μας ύλη. Οι άγγελοι δεν έχουν φύλο και παρόλη την καθαρότητα τους δημιουργήθηκαν τρεπτοί και δεκτικοί στην κακία με ελευθερία βούλησης.

Ο Θεός δημιούργησε 10 τάγματα αγγέλων. Τα 9 εξ’ αυτών: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι γιορτάζουν την 8η Οκτωβρίου.  Το δέκατο τάγμα ήταν αυτό του Εωσφόρου, ο οποίος λόγω της υπερηφάνειας του έπεσε και τόσο αυτός όσο και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν έγιναν δαίμονες. Όσοι δεν ακολούθησαν τον Εωσφόρο έγιναν άτρεπτοι και αμετακίνητοι κατά του κακού. Έργο τους είναι από τη μια μεριά η δοξολογία του Θεού και από την άλλη η συμβολή τους στη σωτηρία των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος από τη βάπτισή του έχει το δικό του φύλακα άγγελο που τον προστατεύει.

8 Οκτωβρίου. Η Πολεμική αεροπορία γιορτάζει την σύναξη των Αρχαγγέλων

Γιατί όμως η πολεμική αεροπορία επέλεξε τος Αρχαγγέλους ως προστάτες;

Οι άγγελοι ως κτίσματα είναι περιγραπτοί, καταλαμβάνουν ένα ορισμένο τόπο και μολονότι μπορούν να κινηθούν από τόπο σε τόπο με μεγάλη ταχύτητα δεν είναι πανταχού παρόντες. Η πανταχού παρουσία είναι ιδιότητα μόνου του Θεού. «Περιγραπτοί ότε γαρ εισίν εν τω ούρανω, ουκ εισίν εν τη γη, και εις την γην υπό του Θεού αποστελλόμενοι ουκ εναπομένουσιν εν τω ουρανώ… Νόες δε όντες εν νοητοίς τόποις εισίν, ου σωματικώς περιγραφόμενοι (ου γαρ σωματικώς κατά φύσιν σχηματίζονται ουδέ τριχή εισί διαστατοί), αλλά τω νοητώς παρείναι και ενεργείν, ένθα αν προσταχθώσι και μη δύνασθαι κατά ταυτόν ώδε κακείσε είναι και ενεργείν»[11].

Όμως καίτοι είναι περιγραπτοί, δεν είναι σωματικώς περιγραπτοί, όπως διαβάζουμε στο μόλις ανωτέρω χωρίο. Δηλαδή δεν έχουν σωματικό σχήμα, μορφή και είδος, αλλά προκειμένου να φανερωθούν στους ανθρώπους μετασχηματίζονται, λαμβάνουν συγκεκριμένο σχήμα και μορφή, ώστε να είναι καταληπτοί και ορατοί στους ανθρώπους, στους οποίους κατά θείαν προσταγήν έπιφαίνονται. Αορίστους δε λέγω· ου γαρ, καθό εισίν, επιφαίνονται τοις αξίοις, οις ο Θεός φαίνεσθαι αυτούς θελήσει, αλλ’ εν μετασχηματισμό), καθώς δύνανται οι ορώντες οράν»[12]. Επίσης «Μετασχηματίζονται δέ, προς όπερ αν ο δεσπότης κέλευση Θεός, και ούτω τοις ανθρωποις έπιφαίνονται και τα θεία αυτοίς αποκαλύπτουσι μυστήρια»

8 Οκτωβρίου. Η Πολεμική αεροπορία γιορτάζει την σύναξη των Αρχαγγέλων

Τέλος θα θεωρούσα παράλειψη αν δεν προσέθετα σε αυτό το άρθρο ένα σπάνιο εμβατήριο από ένα παλιό CD της Π.Α. με τίτλο Σταυραετοί.Το εμβατήριο έχει τίτλο “Γαλάζιοι Αετοί “.

Πηγή:https://poimin.gr/ti-ine-angeli-kata-ton-ioanni-ton-damaskino/

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ